Olaf Hendrik Tamm

429 Olaf Hendrik Tamm

Lähen sellest aastast õppima Tartu ülikooli, paljud asjad elus on seetõttu muutumises, ning seetõttu otsustasin, et on aeg aktiivsemalt seista oma vaadete ning uskumiste eest. Õnneks jääb mu koduks jätkuvalt Tartu, linn mis on minu jaoks nii pea kui südamega. Õppisin siin nii Katoliku koolis, kust sain kaasa südame oluliseks pidamise ning seejärel Treffneri gümnaasiumis, kus veendusin, et teadmised viivad kaugele. Kandideerides Tartu volikokku püüan tegutseda kuulates südame häält ning tehes otsuseid peaga.

Varem olen olnud pigem poliitikakauge inimene ning väikestviisi loodan, et sellest on kasu: loodan, et mu kirg teemade vastu ühes poliitilise sinisilmsusega lubab suurelt ette võtta ning mõelda vähem reitingutele ning tagasivalimistele. Samas ainult oma unistusi ette kujutades kaugele ei jõua ning seetõttu olen väga õnnelik, Tartu sotsiaaldemokraadid on valimistel abiks poliitika loogikale pihta saamisega, lubades siiski noortel oma ideedega särada.

Minu jaoks on väga oluline kõikide inimeste vabadused ning võrdsed võimalused, liitusingi Noorsotsidega pärast Heameeleavaldusel osalemist, mille eestvedajateks Noorsotsid olid. Usun, et kõigil inimestel peaks olema võimalik armastada ning oma armastust välja näidata, ilma et seda propagandaks kutsutaks, igal inimesel on õigus teha tööd, mis neile südamelähedane on, ning saama oma töö eest inimväärset ning õiglast palka ning kõigil inimestel, olenemata lisa-, eri- või üldvajadustest, soost ning sättumusest on kõigil õigus võrdsele kohtlemisele ning inimväärsele elule. Nende eesmärkide täitmiseks:

  1. Toetame aktiivselt LGBT+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elul. Teeme Tartu LGBT+ vabaduse alaks.
  2. Koduhoolduse ja hooldekodu hind kaetakse abivajaja ja omavalitsuse vahendeid kombineerides nii, et oleks tagatud abivajaja ja tema pere väärikas toimetulek.
  3. Loome põlvkondadeülese toetatud teenustega munitsipaalmaja lahenduse, et toetada nii eraüüriturule sisenevaid noori ja lähedaste igapäevase toeta eakaid inimesi.
  4. Tõhustame ennetustööd inimeste vaimse tervise hoidmiseks. Oleme eestvedajad vaimse tervise murega laste ja noorte aitamisel. Loome koostöös riigi ja teiste omavalitsustega miljööteraapilise ravikodu toimiva Masingu kooli Pepleri ravikodu baasil.

Meie kõigi, ja kõigi all mõtlen kõiki elusoleneid, mitte ainult inimesi, tuleviku silmas pidades on minu jaoks väga olulised ka rohelised teemad, et peatada kliimasoojenemist ning päästa meie Maa prügimäeks muutumast. Maailma päästmist tuleb aga alustada kodust ning seetõttu:

  1. Rikastame samm-sammult linna parke  eriilmelise ning mitmekesise loodusega. Koostame igale rohealale selle spetsiifikat arvestava hoolduskava. Rohevõrgustikku investeerimise plaanid kajastame linna eelarvestrateegias.
  2. Järgime linna arendustegevustes tasakaalus rohebilansi põhimõtet. Kõik puud, mida pole võimalik selle kasvukohas säilitada, istutatakse ümber või pannakse iga kaotatud puu asemele kasvama uusi.
  3. Tartu linn hoiab Emajõega seotud looduskeskkonda.
  4. Vähendame müra- ja õhureostust liikluse rahustamise ning linnast ümbersuunamisega. Hoidume liigsest valgusreostusest ning valgustuse planeerimisel arvestame kogukondade ja ka paikkondliku elustikuga.
  5. Lindude pesitsusperioodil kehtib linna rohealadel (sh rohealaks planeerimata võsastikes) raierahu. Kliimamuutuste ja sagenevate kuumalainete kontekstis töötame välja niitmisrahu põhimõtted linnas.
  6. Arendame praegust Tartu kliimakava edasi selliselt, et kliimamuutustesse panustamine toimuks koordineeritult kogu Lõuna-Eestis (sh Tartu eeslinnaaladel).

(Punktid võetud Tartu sotsiaaldemokraatide nägemusest ning ettepanekutest linna valitsemisest 2021.-2025. aastal)

On meie aeg! On armastuse aeg! On Tartu aeg!