Noorsotside KOV platvorm 2017!

Noored Sotsiaaldemokraadid kandideerivad kohalike omavalitsuste (KOV) valimistel selleks, et muuta oma kodukoht kaasavamaks, arukamaks, innovaatilisemaks ja tervislikumaks.

Me tahame, et meie kodukoht oleks …

Noorte- ja inimsõbralik. Noorte teemad on meie südameteemad. Noorte- ja inimsõbralik kodukoht on kodukoht, mis vaatab tulevikku. Kõigile tuleb anda võimalus olla kaasatud otsustusprotsessidesse neile sobival viisil. Selleks saab KOV toetada noorte algatusi seades sisse neile suunatud projektifondid, kaasata noori süsteemselt kohaliku arengu kavandamisse või seada sisse kaasav eelarve. Noortevolikogusid, kohalikke MTÜsid ja huvigruppe tuleb kaasata kodukoha otsustusprotsessidesse andes neile ka vastutust.

Selleks, et noori oleks kõikjal üle Eesti, oleks vaja praktikakohti. Noortesõbralik kodukoht tagab mitmekesise huvitegevuse ja annab endast parima, et igal lapsel ja noorel oleks võimalik osaleda meelepärases huvitegevuses. Igas omavalitsuses peab olema noorsootöötaja ja noortekeskus.

Seisame avatud ja salliva ühiskonna eest, kus iga inimene saab tunda ennast koduselt ja turvaliselt sõltumata oma soolisest sättumusest, seksuaalsust orientatsioonist, päritolust või nahavärvist.

 

Tervislik. Tervislik kodukoht tagab mitmekesised sportimisvõimalused ja hoolib inimeste vaimsest tervisest. Tervislikkuse tõstmiseks saab KOV pakkuda avalikus ruumis erinevaid võimalusi – näiteks välijõusaale, ekstreemspordikeskusi ja terviseradu.  Lisaks võimaldab tervislik kodukoht oma õppeasutustes kaasaegseid sportimisvõimalusi ning tervisliku ja mitmekesise toidu.

Hoolime noorte vaimsest tervisest ning seetõttu peame vajalikuks, et KOV tagaks koostöös riigiga piisava tugiteenuste kättesaadavuse kodukohas. Tervislik kodukoht ütleb kindla ei kiusamisele ja diskrimineerimisele.

Innovaatilise avaliku ruumiga. Inimestesõbralik kodukoht seisab roheliste innovaatiliste lahenduste eest ja tagab mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks avalikus ruumis arvestades sealjuures inimeste erinevate vajadustega nii külades kui linnades. Oluline on terviklik ja inimesega arvestav planeerimine. Kohalik omavalitsus hoiab avaliku ruumi puhtana ja korras.

Kultuurne. Kultuurne kodukoht annab ka väiksemates kohtades võimaluse tarbida kultuuri ja tegeleb ka aktiivselt kultuuri koha peale toomisega. Selline kodukoht toetab ka kultuuriga tegelevaid MTÜsid.

Soovime, et erinevad kultuurid oleksid loomulik osa ühiskonnast ning tugevdaksid integreerumist erinevate sotsiaalsete gruppide vahel.

Noorsotsid seisavad selle eest, et pärast haldusreformi toimumist ja uute omavalitsuste kujunemist on noorsotsid ühendajateks.

Noorsotsid seisavad selle eest, et pärast haldusreformi toimumist ja uute omavalitsuste tekkimist käituvad meie kandidaadid ja volikogu liikmed ühendajatena, et uued vallad ja linnad saaksid koduks kõigile elanikele.

Need on põhimõtted, mille eest noorsotsid ühiselt seisavad, et muuta oma kodukohti ja Eestit kõigile inimestele mõnusamaks.

KOV platvorm on kinnitatud ühenduse Noored Sotsiaaldemokraadid kongressil 20. mail 2017